Vedtægter for foreningen "Lundparken"

 

§ 1 - Foreningens navn er "LUNDPARKEN", hjemsted: Roskilde.

 

§ 2 - Foreningens formål er at virke for områdets interesser udadtil og indadtil og søge at fremme kontakten mellem medlemmerne og offentlige myndigheder.

 

§ 3 - Som ordinært medlem kan optages enhver, der er grundejer på Fyrrevej, Valnødvej, Morbærvej og Vestergade vest for Sønderlundsvej.

Kontingent er kr. 0,- årligt. Det kan ændres ved almindelig generalforsamlingsbeslutning.

Indmeldelser sker til bestyrelsens medlemmer.

Udmeldelse sker skriftligt til kassereren senest 1. december til udtræden per 31. december.

 

§ 4 - Den årlige generalforsamling afholdes i tiden fra 1. marts til 31. marts og sammenkaldes med 14 dages skriftlig indkaldelse til medlemmerne med samtidig angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne inden en måned, når 15 medlemmer skriftlig fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden. Indkaldelse sker også her med 14 dages skriftlig varsel.

 

§ 5 - Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlede på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde inden 1. f ebruar.

På foreningens generalforsamlinger har hver parcel een stemme, og stemmeret kan kun udøves ved personligt møde eller skriftlig fuldmagt. En parcel kan kun møde med een fuldmagt. Enver kan kræve skriftlig afstemning.

På generalforsamlingen gives en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år, og det reviderede regnskab - omfattende året fra 1. januar til 31.december - fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet af de fremmødte.

Til foreningens ophævelse kræves en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Ophæves foreningen, skal dens midler udloddes til medlemmerne.

Et forslag, der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling.

 

§ 6 - Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning eller skriftligt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

 

§ 7 - Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger regnskab til decharge, samt forslag til årligt kontingent

4. Behandling af indkomne forslag 

5.  Valg af bestyrelse m.m.

a. Valg af formand (hvert andet år)

b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

c. Valg af bestyrelsessuppleant

d. Valg af revisor

e. Valg af revisorsuppleant

6. Eventuelt

 

§ 8 - Bestyrelsen består af en formand, valgt direkte på generalforsamlingen for to år, og fire medlemmer, ligeledes valgt for to år, skiftevis to og to. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder bestyrelsessuppleanten for den resterende periode.

Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes nødvendigt, som regel på formandens initiativ. Står stemmerne ved en afstemning lige, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er tilstede.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil under ansvar overfor generalforsamlingen og fører de forskellige forhandlinger og beslutninger til protokols. Der føres en kassebog med bilag og en forhandlings- og generalforsamlingsprotokol, hvilken sidste underskrives af formanden og dirigenten.

 

Vedtaget ved stiftende generalforsamling den 5. oktober 1981

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundparken © 2009 • Mail til webmaster@lundparken.dk •

www.lundparken.com