Udateret dokument med titlen "Deklaration" 
- udleveret af Jørgen Ulrik Mortensen, 24/03/2003.

 

Deklaration1 di, 1 dh, 1 dp, 1 do, 1 dn, I dm, 1 dl, 1 dk, 1 dr Bistrup Hovedgård.

Det solgte areal skal i forbindelse med den køberne allerede tilhørende ejendom matr.nr. 6 a, 6 b og 5 b af Skytte? og Studemarken anvendes til parcelhusbebyggelse med dertil hørende vejanlæg.

For vej- og kloakprojektets vedkommende er byrådets godkendelse meddelt på følgende betingelser:

at kloakprojektet ændres således, at der overalt blive en mindste dybde på 2 m til top af ledning. at der på alle hjørne?grunde tinglyses servitut om 15X15 m oversigtsarealer. at vilkårene for etablering af vandforsyning og gadebelysning aftales med teknisk udvalg. at projektet for Vestergades forlængelse godkendes af Københavns Vandforsyning, således at de krav deri den forbindelse måtte blive stillet af vandforsyningen, nøje må overholdes. at der til varetagelse af fremtidig vedligeholdelse af veje og kloaker dannes et vejlaug, bestående af samtlige grundejere ved vejene.

Arealet må udstykkes i overensstemmelse med den ovenfor nævnte udstykningsplan og må herefter ikke yderligere udstykkes. Det må heller ikke videresælges i ubebygget stand.

De udstykkede parceller skal bebygges inden 2 år fra den i nærværende skøde fastsatte overtagelsesdag. Såfremt byggeriet på en parcel ikke er påbegyndt inden 2 år fra den nævnte overtagelsesdag, skal kommunen være berettiget til at overtage parcellen til den i nærværende skøde fastsatte pris på kr.3,50 pr. m2.

På de udstykkede parceller må ikke opføres andre huse end beboelseshuse med dertil hørende udhuse og garager, og der må ikke fra parcellerne drives fabrikationsvirksomhed, noget af de i lov af 10. marts 1852 § 1 omhandlede næringsbrug eller nogen industriel eller anden virksomhed, som ved larm, røg ilde lugt, eller på anden lignende måde kan være til ulempe for de omboende. Ej heller må der opføres nogen ventilations- eller anden skorsten i en højde af mere end 2 m over tagrygningen.

På hver parcel skal forblives i ubebygget grund i følgende forhold: 

a. Når der findes beboelses- eller opholdsrum i 2 etager, må ikke over 1/6 af parcellen være bebygget. 

b. Når der kun findes beboelses- eller opholdsrum i 1 etage må der indtil 1/4 af parcellen være bebygget. 

c. Findes i et hus kun lejlighed for 1 familie kræves der kun at 3/4 af parcellen skal være ubebygget, selv om huset er på mere end 1 etage.

(Håndskrevet notat i venstre side af papiret: 25% bebygget)

Ved foranstående tages ikke hensyn til enkelte kvistværelser, der hører til lejligheder i de andre etager.

Ingen bygning må lægges gadelinien mere end 5 m.

Fritliggende sider af en bygning skal være mindst 3 m fra naboskel, herfra dog undtaget garager og lignende af ikke over 3 m højde.

I enhver bygning skal facade og andre ydermure være af ensartede ydre udstyrelse.

Tegninger til det ydre af bygninger, der opføres på parcellerne, bygningerne 
beliggenhed på de enkelte grunde de og disses udnyttelse iøvrigt. Til Haveanlæg m.v. skal forinden påbegyndelse godkendes af byrådets vejudvalg.