Generalforsamling

i Foreningen Lundparken

den 22-3-2000ReferatDagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse

a. Valg af formand. På valg er Bjarne Jørgensen.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Steen Preisler og Finn Jeppesen.
c. Valg af revisor. På valg er Ulrik Mortensen.
d. Valg af revisorsuppleant. På valg er Schønning Østergaard.

6. Eventuelt


Ad 1: 

Jørgen Jørgensen, Valnødvej 33 blev valgt til dirigent. Jørgen Jørgensen konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt jf. foreningens vedtægter, samt at der var 12 fremmødte til årets generalforsamling. 

Ad 2:

Formanden Bjarne Jørgensen aflagde beretning og fremhævede følgende forhold i foreningens arbejde i 1999: 

Efter henvendelse fra bestyrelsen havde teknisk forvaltning gennemgået områdets veje og fortove mhp. en eventuel forbedring heraf. Repræsentanterne fra teknisk forvaltning konstaterede, at områdets veje var i generel fin stand ift. andre steder i kommunen, og veje og fortove derfor ikke kunne blive renoveret for nuværende. Et par større skader - primært på Vestergade - hvor bustrafikken har ødelagt dele af vejen, blev dog lovet udbedret. Disse skader er blevet udbedret i februar/marts 2000.

Der har været en række problemer med busbommen på Vestergade i efteråret 1999, der ikke har fungeret i længere perioder. Dette har bevirket, at biler er kørt igennem passagen (ofte med meget høj fart), hvilket har været farligt for områdets børn samt de fodgængere og cyklister, der kører igennem passagen. Bestyrelsen har løbende været i kontakt med teknisk forvaltning om problemet, der har lovet bod og bedring herpå. Bestyrelsen er dog enige om, at der ikke kan tolereres flere fejl på busbommen. Flere fejl vil medføre en skriftlig klage til forvaltningen samt skrappere krav om indgriben for at lukke området for gennemkørsel for biler, jf. lokalplanen for området.

Bestyrelsen havde i 1999 behandlet en enkelt klage over et hegn, en af områdets beboere mente ikke overholdt de gældende hegnsregler. Ejeren af hegnet har erklæret over for bestyrelsen, at hegnet overholder de gældende regler, hvorfor bestyrelsen ikke har gjort mere ved sagen.

På generalforsamlingen i 1999 blev bestyrelsen bedt om at undersøge en række forhold. Formanden gav en tilbagemelding på disse forhold på generalforsamlingen:

1. Bestyrelsen var blevet bedt om at undersøge mulighederne for at få kommunen til at opføre et hegn i skovarealet mellem Rørmosen og Vestergade. Bestyrelsen har kontaktet kommunen herom, men blev afvist i sit ønske herom.

2. Bestyrelsen var blevet bedt om, at undersøge mulighederne for at regulere bestanden af krager/skader i området. Bestyrelsen har kontaktet Skadedyrslaboratoriet i København herom, der har meddelte, at skader og krager ikke kan betragtes som rovfugle, og at villakvarterer normalt ikke tiltrækker krager og skader. Årsagen til at skader/krager kommer til villaområderne skyldes primært, at beboerne lægger føde ud til småfuglene, men glemmer at sikre fodrestedet, så det kun er småfuglene, der kan komme til føden. 

3. Bestyrelsen var blevet bedt om at holde et fastelavnsarrangement for områdets børn. Bestyrelsen havde i den anledning indbudt områdets børn og voksne til fastelavn 5.3.2000. Desværre var der kun ca. 10 tilmeldte børn til arrangementet - inkl. bestyrelsens egne børn - så bestyrelsen besluttede at aflyse arrangementet. Formanden anførte, at de få tilmeldinger nok skulle ses i lyset af den hårde konkurrence for byens handlende samt en travl hverdag hos børnefamilierne. 

Formanden anførte, at bestyrelsen så tilbage på vejfesten i 1999 med stor glæde, der for andet år i træk havde samlet en stor del af områdets beboere (64 voksne og 25 børn), og dermed havde medvirket til at ryste områdets beboere tættere sammen. Næste vejfest vil blive afholdt lørdag den 12. august 2000. 

Endelig kunne formanden med glæde konstatere, at der i løbet af 1999 var kommet henvendelse fra tre husstande, der ønskede at genoptage medlemskabet af foreningen. Kun 4-5 af områdets lidt over 100 husstande er således ikke medlem af foreningen. Formanden håbede, at den kommende kontingentindbetaling ville reducere antallet af ikke-medlems husstande yderligere.

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.

Ad. 3

Kasserer Horst Henningsen gennemgik regnskabet for 1999 og konstaterede, at der i 1999 var et underskud på 1251 kr., der dels kunne henføres til udgifter til generalforsamlingen i 1999 (554 kr.), dels bestyrelsesmøder i 1999 (200 kr.) dels et underskud på vejfesten i 1999 (739 kr.). Der havde i samme periode været indtægter på 242 kr. i form af kontingenter fra 3 nye medlemmer i foreningen (150 kr.), ekstra indbetaling til Nabohjælp skilte på Valnødvej/Fyrrevej (75 kr.) samt renter (17 kr.). Foreningens egenkapital var pr. 31.12.1999 på 3.930 kr.

Bestyrelsen havde udformet en "Arrangementskonto" for foreningen Lundparken som bilag til regnskabet, indeholdende en oversigt over foreningens nettoindtægter/-udgifter til foreningens forskellige arrangementer som vejfester, fastelavn mv. set over årene. Kassereren anførte, at det på denne måde kunne opgøres, hvorledes foreningens arrangementer påvirker foreningens regnskab. 

Kassereren anførte, at foreningens underskud på vejfesten i 1999 skulle ses i lyset af et overskud på vejfesten i 1998 på kr. 600. Nettoresultat for 1998 og 1999 havde således været et underskud på kr. 140. Kassereren fremførte, at bestyrelsen søger at planlægge arrangementerne således, at de over årene hviler i sig selv og på den måde bliver indtægts-/udgiftsneutrale i forhold til foreningens regnskab.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad 4.

Ingen indkomne forslag.

Ad 5.
a. Valg af formand. Formand Bjarne Jørgensen blev genvalgt enstemmigt. 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer Steen Preisler og Finn Jeppesen blev genvalgt enstemmigt.

c. Valg af revisor. Revisor Ulrik Mortensen blev genvalgt enstemmigt.

d. Valg af revisorsuppleant. Revisorsuppleant Schønning Østergaard blev genvalgt enstemmigt.

Ad 6.
Det ene vejskilt på Morbærvej er i forbindelse med en træfældning brækket over i to. Bestyrelsen vil sørge for at bringe forholdet i orden.

Der blev spurgt om mulighederne for at skabe bedre oversigtsmuligheder ved T-krydset ved overgangen mellem Vestergade og Sønderlundsvej. Især vil det være ønskeligt med et oversigtsspejl for bilister, der kommer ad Sønderlundsvej, og som skal dreje til venstre mod Vestergade. Det er således i denne situation vanskeligt at se den trafik, der kommer fra øst ad Vestergade. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne nærmere.

Bestyrelsen havde 14.3.2000 modtaget et brev fra en beboer. Beboeren ønskede, at generalforsamlingen debatterede foreningens holdning til ræve i området, og hvad der eventuelt kunne/skulle gøres for at nedbringe problemet med de mange ræve i området. Generalforsamlingen var af den holdning, at ræve i området generelt ikke skaber de store problemer, men at det middel til at mindske problemet er at minimere rævenes muligheder for at finde føde i området. Såfremt der viser sig at opstå større problemer hermed i fremtiden, kan der rettes henvendelse til bestyrelsen, der atter kan tage emnet op.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet frit.Bestyrelsen:

Formand Bjarne Jørgensen, Valnødvej 24 Tlf. 46 32 17 18
Kasserer Horst Henningsen, Morbærvej 4 Tlf. 46 35 63 36
Sekretær Klaus Langager, Morbærvej 27 Tlf. 46 32 00 95
Steen Preisler, Morbærvej 6 Tlf. 46 35 24 28
Finn Jeppesen, Valnødvej 31 Tlf. 46 37 18 48


Øvrige:

Bestyrelsessuppleant Per Nielsen, Fyrrevej 12 Tlf. 46 35 98 64
Revisor Ulrik Mortensen, Morbærvej 16 Tlf. 46 35 62 22
Revisorsuppleant Schønning Østergaard, Valnødvej 13 Tlf. 46 36 06 41