Generalforsamling

i Foreningen Lundparken

den 28-3-2001 


Referat

 

Dagsorden


1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

    A. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Klaus Langager, Horst Henningsen ønsker ikke genvalg.

    B. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg: Per Nielsen.

    C. Valg af revisor. På valg: Ulrik Mortensen.

    D. Valg af revisorsuppleant. På valg: Schønning Østergaard.

6. EventueltAd 1

Til dirigent blev valgt Torben Seir, Morbærvej 18, der konstaterede at generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt.Ad 2

Formanden, Bjarne Jørgensen, aflagde beretning og fremførte, at bestyrelsen på sidste generalforsamling var blevet bedt om at undersøge en række forskellige forhold. Formanden startede med at give en status for disse sager.

1. Det defekte vejskilt på Morbærvej var blevet erstattet af et nyt vejskilt kort tid efter sidste generalforsamling.

2. Bestyrelsen havde rettet henvendelse til Roskilde Politi, vedrørende ønsket om, at opsætning af gadespejl ved T-krydset ved overgangen mellem Vestergade og Sønderlundsvej for dermed at give trafikanterne bedre muligheder for at orientere sig. Politiet havde efterfølgende gennemgået anmodningen og besigtiget krydset. Efter politiets opfattelse ville et gadespejl dog ikke være løsningen, da det kun sjældent kan indstilles, så førere i alle typer køretøjer har den optimale synsvinkel, ligesom et gadespejl vil give falsk tryghed i forskellige vejrlig, herunder i mørke, tåge, dis og regn- og frostvejr. Politiet afsluttede med at henvise bestyrelsen til Roskilde Kommunes Park- og Vejafdeling med henblik på forbedring af krydsets afmærkning. Politiet sendte en kopi af brevet videre til Roskilde Kommune og ikke lang tid efter kom der en ny afmærkning af krydset. Formanden fremførte, at afmærkningen efter hans vurdering virker efter hensigten. 

3. På sidste generalforsamlingen havde man drøftet kvarterets hyppige besøg af ræve. Efter nogen diskussion frem og tilbage på generalforsamlingen blev der enighed om, at det nok trods alt var svært helt at undgå vilde dyr i kvarteret, da kvarteret ligger tæt på skov og mark. Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen dog kontaktet af forskellige beboere og bestyrelsen tog derfor initiativ til, at der blev opstillet en rævefælde. Fælden gav 1 ræv, 2 ildere og 2 katte. Kattene blev dog sluppet fri igen. Fælden blev taget ned igen 1. februar, hvorfra rævene er fredet. Kvarteret har dog fortsat besøg af ræve - hvilket for nyligt blev bekræftet i brev fra en af beboerne, der opfordrede bestyrelsen til gennemføre en rundspørge. Formanden foreslog, at emnet blev drøftet under eventuelt.

Derefter berettede formanden om vejfesten 2000, der var den 3. i rækken og hvor ca. 40 voksne og 15 børn deltog, hvilket var en ganske stor tilbagegang i forhold til de 2 foregående vejfester, hvor over 60 voksne og 25 børn havde deltaget. Formanden fremførte, at det forholdsvis beskedne antal deltagere gav bestyrelsen nogen hovedbrud med at holde budgettet på ret køl, men at det lykkedes stort set på øre.

Formanden fremførte, at det lidt mindre antal deltagere omvendt gav noget mere albueplads og med bidrag fra en række beboere i madlavning og borddækning m.v. – som formanden takkede for - blev det en rigtig god og underholdende fest for både voksne og børn. Vejfesten i 2001 holdes lørdag den 11. august.

Herefter berettede formanden om, at bestyrelsen havde besluttet, at etablere en hjemmeside for foreningen, hvor medlemmerne kan orientere om bestyrelsens arbejde, og hvor det bliver muligt at kommunikere elektronisk med bestyrelsen, tilmelde sig vejfesten elektronisk osv. Håbet var, at hjemmesiden ville blive etableret i løbet af foråret.

Efter formandens beretning blev der stillet spørgsmål til hvad hjemmesiden skulle anvendes til. Bestyrelsen svarede, at denne skulle betragtes som en service for beboerne og at den ikke ville koste noget at etablere eller drive.

Herefter blev formandens beretning godkendt.


Ad 3

Kassereren Horst Henningsen gennemgik regnskabet. Regnskabet for år 2000 viste et overskud på 2.239 kr. På indtægtssiden havde der været kontingentindbetalinger på kr. 2.820, kr. 400 fra et oplysningsgebyr udstedt af foreningen til advokat i forbindelse med salg af ejendom, kr. 48 i renter samt et overskud fra vejfesten på knap kr. 3. På udgiftssiden havde der været afholdt udgifter til afholdelse af generalforsamling på kr. 772, bestyrelsesmøder kr. 200 samt blomster fra foreningen til nytilflyttere i området på kr. 60.

Regnskabet blev herefter godkendt.


Ad 4

Der var ingen indkomne forslag.


Ad 5

Klaus Langager; Morbærvej 27 blev genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Torben Sejer, Morbærvej 18. 
Per Nielsen, Fyrrevej 12 blev genvalgt. 
Ulrik Mortensen, Morbærvej 16 blev genvalgt. 
Schønning Østergaard, Valnødvej 13 blev genvalgt. 

Ad 6

Tre emner blev diskuteret under eventuelt:

1. Lastbilsparkering på Låddenhøj. Bestyrelsen blev anmodet om, at kontakte kommunen vedr. støj fra lastbilsparkeringen på Låddenhøj (mod Magrethehåbsvænget) ifm. opvarmning af lastbilerne ved start om morgenen. Bestyrelsen lovede at se på problemet.

2. Opsætning af trådhegn mellem Vestergade og Rørmosen. Spørgsmålet om opsætning af trådhegn mellem Vestergade og Rørmosen blev atter diskuteret. Bestyrelsen ville undersøge om Roskilde boligselskab/Rørmosens ejerforening (som mulig ejer af området) ville bekoste en sådan opsætning. 

3. Rævefælder. Spørgsmålet om at foreningen burde indkøbe en rævefælde (den tidligere anvendte rævefælde var lånt) blev rejst. Andre fremførte, at der burde iværksættes en oplysningskampagne, der oplyser, at rævene tiltrækkes til området som følge af gode spise muligheder, der kan hænge sammen med fordring. Bestyrelsen vil gå videre med problemstillingen.

Bestyrelsen
Formand: Bjarne Jørgensen, Valnødvej 24 Tlf. 46 32 17 18 

Klaus Langager, Morbærvej 27 Tlf. 46 32 00 95

Steen Preisler, Morbærvej 6 Tlf. 46 35 24 28

Finn Jeppesen, Valnødvej 31 Tlf. 46 37 18 48

Torben Seir, Morbærvej 18 Tlf. 46 32 14 18


Øvrige

Bestyrelsessupp.: Per Nielsen, Fyrrevej 12 Tlf. 46 35 98 64

Revisor: Ulrik Mortensen, Morbærvej 16 Tlf. 46 35 62 22

Revisorsupp.: Schønning Østergaard, Valnødvej 13 Tlf. 46 36 06 41