Generalforsamling 19-3-2002
i
Foreningen Lundparken

Referat 


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
A. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg: Bjarne Jørgensen, Finn Jeppesen, Steen Preisler
B. Valg af bestyrelsessuppleanter: På valg: Per Nielsen
C. Valg af revisor: På valg Ulrik Mortensen
D. Valg af revisorsuppleant: Schønning
6. Eventuelt
7. Indlæg af Landskabsarkitekt Pernille skafte.

Referat:

Ad 1. Til dirigent blev valgt Ulrik Mortensen. Ulrik konstaterede, at generelforsamlingen var blevet rettidigt indkaldt.

Ad 2.
Formandens beretning:

Formanden indledte sin beretning med at give en tilbagemelding på de emner, som blev drøftet på sidste års generalforsamling:

1. Opsætning af trådhegn mellem Vestergade og Rørmosen. Det er et emne, som har været oppe nogle gange efterhånden og bestyrelsen har som lovet undersøgt sagen endnu engang. Skovstykket mellem Vestergade og Rørmosen tilhører Rørmosen ved Roskilde Boligselskab. Vi har derfor taget kontakt til Roskilde Boligselskab, der henviste til den daglige ansvarlige for området - Jørn Hegnsborg - der er ejendomsfunktionær. Jørn Hegnsborg oplyste, at det er Rørmosens bestyrelse, der skal tage stilling til evt. opsætning af et trådhegn. Hvis bestyrelsen gav tilsagn, kunne vi opsætte et trådhegn, men vel og mærke for egen regning ligesom vedligeholdelsen også bliver for vores regning. Da foreningens økonomi ikke p.t. er baseret på at gennemføre investeringer i den størrelsesorden, har vi i bestyrelsen besluttet os for ikke at gå videre med sagen. Det håber vi på, at der er forståelse for.

2. Kvarterets ræve. Generalforsamlingen sidste år gav også anledning til en god snak om de ræve, som nu og da befinder sig i vores kvarter. Det er tydeligvis et emne, som vi alle har en holdning til og at holdningerne er meget forskellige har de sidste par års generalforsamlinger også vist. Bestyrelsen besluttede umiddelbart efter generalforsamlingen at indhente objektiv information om byræve for at rundsende en orientering til kvarterets beboere, så vores fremtidige debat om ræve kunne tage udgangspunkt i fakta og i mindre grad fordomme og myter. Fakta er, at der findes byræve i alle større byer i dag og at ræven ikke er farlig for mennesker. Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at vi lever med kvarterets ræve, som vi lever med andre vilde dyr i det daglige. Men vi er naturligvis lydhøre over for ønsker og hvis der er stemning for at opstille fælder, så vi vil gerne tage initiativet under forudsætning af, at der melder sig nogle frivillige til at passe fælderne.

3. Lastvognsparkering på Låddenhøj. Bestyrelsen blev bedt om at kontakte kommunen vedr. den støj, som det giver, når lastvognene på parkeringen på Låddenhøj (mod Margrethehåbsvænget) starter meget tidlig om morgen. Desuden blev det rejst, at busserne på linie 601 ofte holder med motoren i tomgang på busholdepladsen på Lådenhøj. Bestyrelsen har skrevet til kommunen herom og afventer svar. 

(Efter generalforsamlingen har Teknisk Forvaltning meddelt, at der i forbindelse med anlægning af den nye vejforbindelse mellem Holbækvej og Lindenborgvej vil blive etableret en større parkeringsplads for lastbiler. Når denne plads er færdig i løbet af efteråret 2002, vil lastbilparkeringspladserne på Låddenhøj blive nedlagt. 

Teknisk Forvaltning har endvidere meddelt, at man har kontaktet HUR for at indskærpe, at busserne på linie 601 ikke må holde med motoren i tomgang mere end 3 minutter iflg. lovgivningen.)

Og mens vi er ved emnet - trafikken på Låddenhøj - så gav bestyrelsen vores mening til kende i Roskilde Avis ved et læserbrev den 1. september 2001. Baggrunden var et indlæg fra et byrådsmedlem, der ønskede flere sikre skoleveje - ikke mindst for de mange hundrede børn, der dagligt passerer Låddenhøj til og fra skole, fritidshjem, børnehaver og andre institutioner. Det synspunkt støtter vi fuldt ud i bestyrelsen. Da vi samtidigt kunne konstatere, at det i lokalplanen fra 1992 for området fremgår, at det er besluttet at gennemføre hastighedsdæmpende foranstaltninger med rundkørsler m.v. på Låddenhøj - ja følte vi det var på tide at gøre de ansvarlige politikerne opmærksom på indholdet i lokalplanen. Derfor indrykkede vi læserbrevet, som vi agter at følge op på ved en direkte henvendelse til Roskilde Kommune.

Og så til den mere festlige del af formandsberetningen, nemlig en kort omtale af årets vejfest, der var den 4. i rækken. Vejfesten i 2001 var igen en rigtig god fest. 36 voksne og ca. 20 børn fra kvarteret havde en hyggelig eftermiddag og aften. 

Desværre har antallet af deltagere til vejfesten var nedadgående år for år. Det er faktisk halveret i forhold til den første vejfest, som vi holdte. Vi har i bestyrelsen drøftet, om vi fortsat fornemmer, at der er interesse for en årlig vejfest blandt kvarterets beboere. De beboere, som vi har talt med, synes at vejfesten er en god ide. Derfor har vi besluttet os for at være optimister og også holde en vejfest i år. Det bliver lørdag den 17. august og her håber vi at se mange flere af jer. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Til sidste omtalte formanden en nyskabelse i foreningen, nemlig vores helt egen hjemmeside, som netop er blevet færdig. En hjemmeside giver nye muligheder for at kommunikere med hinanden og vi har mange spændende ideer som f.eks.

- historien om dit hus. Det kunne være spændende at få billeder og historier fra jer om jeres huse lagt ind på hjemmesiden. 
- rabatordninger for medlemmerne. Via links/reklamer på vores hjemmeside kunne vi måske opnå rabatter hos byens handlende.

Det er faktisk kun fantasien og bestyrelsens tid, som sætter begrænsningerne. 

Hjemmesiden kan findes på http://www.seir.dk/lundparken/

Som annonceret vil vi efter generalforsamlingen få besøg af landskabsarkitekt Pernille Skafte, som vil give gode råd og ideer til at forny haven. Vi vil i bestyrelsen gerne følge indlægget op, da vi har planer om i efteråret at gennemføre en "staudedag", hvor kvarterets beboere kan mødes og få en kop kaffe, mens vi bytter stauder.

Bemærkninger til beretningen:

Det er en god ide med en hjemmeside, da det åbner muligheder for en god kommunikation mellem beboerne.

Man kunne evt. have en staude-bytte mulighed på hjemmesiden med et kartotek over stauder.

Når referatet fra generalsamlingen sendes rundt vil vi vedlægge et print af hjemmesiden, så de beboerne, der ikke har internetadgang, kan se, hvad hjemmesiden vil omfatte. 

Med hensyn til den helle, der er lavet ved Margrethehåbsvej, så svarer det ikke overens med lokalplanen for Låddenhøj. I denne står der, at der skal etableres tre rundkørsler, den ene ved 
Margrethehåbsvej. Folk kører meget stærkt og her har rundkørslerne en bedre effekt i forhold til børnenes sikkerhed. Det kunne give en mere rolig passage.

Ad 3.
Kasserer Torben Seir gennemgik regnskabet. Regnskabet for år 2001 viste et underskud på 99,62 kr. Vejfesten gav et nettooverskud på 611,75 kr. På udgiftssiden havde der været afholdt udgifter for leje af rævefælde på 50,00 kr., bestyrelsesmøder kr. 434,00 samt generalforsamling kr. 284,00.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4.
Der var ingen indkomne forslag

Ad 5.
A: Bjarne Jørgensen, Finn Jeppesen og Steen Preisler blev genvalgt
B: Charlotte Øland, Fyrrevej 8 indtræder som suppleant i stedet for Per Nielsen, Fyrrevej 12
C: Ulrik Mortensen blev genvalgt
D: Scønning Østergaard ønsker ikke genvalg, Erik Popp Møller indtræder på denne post

Ad 6.
1. Charlotte Øland havde lavet forskellige forslag til bestyrelsen:

Fælles medlemsblad af Østifternes Haveselskab. Medlemsbladet kan rotere mellem interesserede. Det koster 380 kr. pr. år for 11 numre af bladet.

Flere mindre arrangementer om året. F.eks. byvandring i området med en lokalhistoriker, skovvandring med en naturvejleder, fastelavnsfest, Sct. Hans bål.

Anskaffelse af fælles værktøj. Her har man et i Sønderlundskvarterets Ejerforening f.eks. en rystepudser, kompostkværn, højtryksspuler, borde/stole til 36 personer, stige, pælebor og meget andet. Et styk værktøj skal være "bosat" hos et medlem. Man kan så booke sig på et redskab i f.eks. to døgn.

Huskartotek for interesserede. Her kunne man bruge hjemmesiden, hvis man går i salgstanker. Kvarteret er meget eftertragtet og måske er der nogen der lige kender nogen der er interesserede i et hus her i området. Her kunne man så spare ejendomssalæret ved et evt. salg.

Formanden tilkendegav, at det var dejligt med lidt ny inspiration og at Charlotte`s forslag vil blive taget op på førstkommende bestyrelsemøde.

2. Der var en hilsen fra Jørgen Jørgensen - den tidligere formand for foreningen - der nu har bosat sig i Spanien.

3. Der bliver kørt for hurtigt på vejene - kunne man ikke overveje stilleveje. Der er blevet klaget til postvæsnet, da postbilerne ofte kører meget hurtigt på vejene.

4. Banko. Der blev foreslået at man ved næste generalforsamling f.eks. afholdt et bankospil for at trække beboere til. 

Formanden takkede for debatten og de forskellige forslag og ideer. De vil blive drøftet på de næste bestyrelsesmøder. 

Ad 7.
Efter generalforsamlingen holdt Landskabsarkitekt Pernille Skafte et rigtig godt og interessant oplæg omkring indretning af forskellige typer af haver. En stor tak for dette indlæg.