Generalforsamling 24-03-2003
i
Foreningen Lundparken

ReferatDagsorden

 Valg af dirigent

 1. Formanden fortæller om året der gik.
 2. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse samt forslag til årlig kontingent.
 3. Bestyrelsen foreslår kontingent på kr. 50 i 2003 (Kontingent er senest opkrævet i 2000). 
 4. Behandling af indkomne forslag:
 5. Bestyrelsen ønsker at høre beboernes holdning og ønsker til at oprette en forening, hvor der indkøbes fælles redskaber til have, bil mv. og som kan anvendes af de beboere, der ønsker at være medlem af denne foreningen. Foreningens økonomi baseres på et startgebyr samt even-tuelt et årligt kontingent for de beboere, der ønsker at være medlem. 
 6. Valg af bestyrelse:
      a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Torben Seir og Klaus Langager.
      b. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er Charlotte Øland.
      c. Valg af revisor. På valg er Ulrik Mortensen.
      d. Valg af revisorsuppleant. På valg er Erik Popp Møller.
 7. Eventuelt 

Ad 1
Som dirigent valgtes Ulrik Mortensen. Dirigenten konstaterede, at generelforsamlingen var ble-vet rettidigt indkaldt jf. vedtægterne samt at generalforsamlingen blev afholdt i den jf. vedtæg-terne fastsatte periode.

Ad 2
Formanden aflagde beretning og startede med at give en tilbagemelding på de emner, der blev drøftet på generalforsamlingen i 2002:

1. Lastvognsparkeringen på Låddenhøj (mellem Horsehøj og Margrethehåbsvænget) giver me-gen støj, når lastvognene startede meget tidligt om morgen. Umiddelbart efter generalfor-samlingen sidste år henvendte bestyrelsen sig til Teknisk forvaltning herom. Teknisk for-valtning meddelte, at der i forbindelse med anlægning af vejforbindelse mellem Holbækvej og Lindenborgvej ville blive etableret en større parkeringsplads til lastbiler. Samtidigt her-med ville parkeringspladserne på Låddenhøj blive nedlagt som lastvognsparkering. Besty-relsen vil dog følge op på, at den ene af de to parkeringspladser på Låddenhøj tilsyneladende stadig kan benyttes til lastvognsparkering (på den ene af parkeringspladserne er der således ikke sat et skilt op om, at denne plads kun må benyttes til personbilsparkering).

2. På generalforsamlingen i 2002 blev en masse gode ideer, som bestyrelsen kunne arbejde vi-dere med, bragt frem af mødedeltagerne. Bestyrelsen har arbejdet videre med disse ideer, nemlig:

· Havedag med bl.a. staude-bytning og flishugning. Som opfølgning herpå er der arrange-ret havedag lørdag den 12. april 2003 samt mulighed for flishugning samme dag. 10-15 husstande har tilmeldt sig og bestyrelsen håber det kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed. 

· Etablering af en ny forening, der indkøber værktøjer til fælles afbenyttelse. Dette forslag behandles nærmere under indkomne forslag, hvor bestyrelsen har fremsat forslaget til nærmere drøftelse med henblik på at vejre stemningen for dette tiltag.

· Hastighedsnedsættende foranstaltninger på kvarterets veje - specielt på Valnødvej og Morbærvej. Hastigheden er ofte meget høj og bestyrelsen lovede at se nærmere på mu-lighederne for at nedbringe hastigheden. Bestyrelsen har på et overordnet plan undersøgt mulighederne og det synes helt sikkert, at enhver foranstaltninger til at nedbringe hastig-heden skal ske for egen regning. Bestyrelsen har sat sagen på handlingsplanen for 2003.

Herefter gik formanden over til at berette om andre forhold i 2002:

I 2002 korresponderede bestyrelsen med områdepostmesteren i Roskilde, da Post Danmark besluttede at nedtage postkassen på Margrethehåbsvænget. Resultatet blev dog desværre, at Post Danmark fastholdt nedtagning under henvisning til, at antallet af breve var for beske-dent (10 - 15 breve om dagen), og at der for kvarterets beboere ligger to postkasser indenfor rimelig afstand - nemlig ved købmanden på Troldehøj/Margrethehåbsvej og ved cykelhand-leren på Helligkorsvej. Postmesteren beklagede meget, at vi ikke var blevet orienteret om denne beslutning.

Årets vejfest blev den 5. i rækken. Vejfesten i 2002 blev igen en rigtig god fest og også et vendepunkt for så vidt angår tilslutningen. 50 voksne og 27 børn deltog og det var en frem-gang på knapt 40 pct. ift. året før. Som noget nyt i vejfest-arrangementet indgik også et VM - Vejmesterskabet - som Valnødvej efter tæt opløb løb af med. 

Opstemt af den flotte tilslutning har bestyrelsen besluttet at holde endnu en vejfest, der af-holdes lørdag den 30. august 2003. Bestyrelsen håber på lige så stor tilslutning som i 2002. Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Udover havedagen 12. april og vejfesten 30. august har bestyrelsen besluttet at udarbejde en handlingsplan for 2003 med pt. følgende punkter:

· Deleordning for interesserede beboere vedr. værktøjer til hus, have og bil. Første step er en drøftelse på generalforsamlingen 2003.
· Muligheden for hastighedsnedsættende foranstaltninger med undersøgelse af muligheder og økonomi i projektet.

Formanden sluttede af med at henvise til foreningens hjemmeside for mere og aktuel informati-on om foreningen og dens virke på: www.seir.dk/lundparken

Ad 3
Kasserer Torben Seir gennemgik regnskabet. Regnskabet for år 2002 viste et underskud på 1.324 kr. Underskuddet dækkede primært over udgifter til afholdelse af generalforsamlingen i 2002 inkl. omkostninger til ekstern foredragsholder på generalforsamlingen samt udgifter til be-styrelsesmøder og blomster til nyindflyttede beboere. Vejfesten gav isoleret set et nettooverskud på 97 kr. i 2002. Regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsen fremlagde forslag om opkrævning af kontingent på kr. 50 i 2003. Sidste kontingent-indbetaling skete i 2000 og lød ligeledes på kr. 50. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen opkræver kontingentet i løbet af 2003.

Ad 4
Bestyrelsen fremlagde forslag til etablering af værktøjsdeleordning inspireret af en lignende ordning etableret i ejerforeningen Sønderlundsvej. 

Ideen bag ordningen er, at der foretages fælles indkøb af værktøj, som den enkelte kun har brug for ved sjældne lejligheder. Husstandenes deltagelse i ordningen skal være frivillig, og kan fx etableres efter ”Sønderlundsvej-modellen”:

· De husstande, der ønsker at deltage i ordningen, indbetaler et startindskud, således at der haves en startkapital til indkøb af de første stykker værktøj (indskuddets størrelse vil af-hænge af antal deltagere). Herudover indbetales der et årligt beløb (fx 50 kr.).
· Deleordningens værktøj er opmagasineret hos de forskellige medlemmer af deleordnin-gen. Alle medlemmer har en liste over, hvem der har ansvaret for de enkelte stykker værktøj. Det pågældende medlem holder styr med, hvem der låner det værktøj, der er opmagasineret hos medlemmet. 

Ordningen har fungeret yderst tilfredsstillende i mange år i ejerforeningen Sønderlundsvej. Til inspiration til hvilke stykker værktøj, der kan indkøbes i fællesskab, kan anføres: Pælebor, sto-legraver, rendegraverspade, trailer, havefræser, græslufter, plænetromle, borde og stole til fester, stor grill, retteskeder til fliselægning, lang stige, rensefjerder, ukrudtsbrænder, stillads, sække-vogn, tapetdamper, højtryksspuler, kloakspuler mm.

Generalforsamlingen var generelt positivt stemt over for forslaget. Nogle af deltagerne fremfør-te, at de havde værktøjer de umiddelbart godt ville låne ud til andre beboere og som sådan kun-ne indgå i foreningen (men det var stadig deres ejendom). Andre fremførte, at nogle stykker værktøj ville blive lånt væsentligt mere ud end andre stykker værktøj, hvorfor der kunne være megen administration forbundet med at holde styr på disse stykker værktøj. 

Bestyrelsen arbejder på baggrund af generalforsamlingens tilbagemeldinger videre med forsla-get og udarbejder vedtægter, forslag til indskud og årligt kontingent. Herefter høres husstandene i kvarteret om de ønsker at deltage i en værktøjsdeleordning. Såfremt der er tilstrækkelig stor tilslutning til ordningen, indkalder bestyrelsen til møde, hvor ordningen etableres, og hvor det besluttes hvilke stykker værktøj, der i første omgang skal indkøbes.

Ad 5
    A: Torben Seir og Klaus Langager blev genvalgt.
    B: Charlotte Øland blev genvalgt.
    C: Ulrik Mortensen blev genvalgt.
    D: Erik Popp Møller blev genvalgt.

Ad 6
Kommunen har over for en række beboere på Morbærvej varslet, at der vil blive påbegyndt for-tovsarbejde på Morbærvej. Imidlertid har ikke alle beboere på Morbærvej modtaget denne be-sked. 
Da Roskilde Kommune i sin tid overtog vejene i området, krævede kommunen, at området op-rettede en forening som afløsning for det nedlagte ejerlaug. Begrundelsen var, at kommunen dermed havde en kontaktvej til alle husejere via formanden for foreningen. På generalforsam-lingen blev der spurgt til, om formanden var blevet orienteret herom. Det var formanden ikke og formanden lovede på generalforsamlingen at følge op på sagen.
Formanden har efter generalforsamlingen ringet til teknisk forvaltning, Roskilde Kommune herom. Kommunen har endnu ikke givet svar på, om den fremover har i sinde at benytte den kontaktvej, som kommunen gav som begrundelse for kravet om etablering af foreningen. 
Kommunen har dog oplyst følgende om opgaven: Fortorvet graves op på én gang hele vejen fra nord til syd i den ene side af vejen. Derefter lægger kommunen kabelrør ned og til sidst bliver der lagt helt ny belægning på. Når det er færdigt fortsætter man i den anden side af vejen. Hele gravearbejdet tager ca. tre uger. Kommunen vil ikke lægge kørerplader foran indkørslerne, så biler må parkeres på den modsatte side af vejen, mens der arbejdes. I særlige tilfælde - ved 50 års fødselsdage eller andre større fester - har de dog lovet, at man kan få bedre forhold. Bestyrelsen
Formand: Bjarne Jørgensen, Valnødvej 24 Tlf.: 46 32 17 18
Klaus Langager, Morbærvej 27 Tlf.: 46 32 00 95
Steen Preisler, Morbærvej 6 Tlf.: 46 35 24 28
Finn Enkebølle, Valnødvej 31 Tlf.: 46 37 18 48
Torben Seir, Morbærvej 18 Tlf.: 46 32 14 18

Bestyrelsessuppleant: Charlotte Øland, Fyrrevej 8 Tlf.: 46 32 34 72