Generalforsamling 29-03-2005
i
Foreningen Lundparken

Referat kommer senere 
- her er indtil videre formandens beretning
Så er det atter blevet tid til at gøre status på det forgangne år, men også til at skue fremad for foreningens virke det kommende år.

Vi har skabt tradition for at gennemføre 2 arrangementer i løbet af året. En havedag, hvor kvarterets beboere kan mødes uformelt over en kop kaffe til en snak om f.eks. haven, men også om alt muligt andet. Det har været en rigtig hyggelig eftermiddag de par gange, som vi indtil videre har gennemført arrangementet – også selvom der ikke har været overvældende mange, der dukker op. 

Vejfesten er også blevet en god tradition. Sidste år deltog ca. 50 voksne og ca. 35 børn. Antallet af børn til vejfesten er øget markant de seneste år, hvilket jo er dejligt og et klart signal om, at kvarterets beboersammensætning er under hastig ændring fra ”sølvbryllups-kvarter” til ”børnefamilie-kvarter”. Den udvikling vil helt sikre påvirke foreningens arbejde fremover, hvilket jeg vil komme lidt mere ind på senere i min beretning. Tilbage til vejfesten. Vejmesterskabet blev igen en underholdende optakt til vejfesten. Børn og voksne havde et par timers hyggelig leg sammen og igen i år – for tredje gang i træk – løb Valnødvej med Vejmesterskabspokalen. Helt fortjent i øvrigt. Selve vejfesten forløb også fint med en god stemning hele aftenen.

Som I ved holdes vejfesten i de samme lokaler som generalforsamlingen foregår i aften – her i Børnehuset Skovmosen på Vestergade. Sidste år blev der skabt tvivl om, hvorvidt det fremover var muligt at låne lokalerne. I givet fald ville det indebære, at vi skulle holde vejfesten et andet sted, hvilket i sig selv ville være en udfordring. Men ikke mindst grundet vores kasserers ihærdige forhandlingsarbejde ser det ud til, at vi fortsat må låne lokalerne under visse restriktioner vedr. brug af køkkenet. Det er vi meget glade for, da vi er sikre på, at vejfesten er med til at knytte kvarterets beboere tættere sammen. Og det ser vi i bestyrelsen som et af vores formål og mål.

Et andet vigtigt mål for bestyrelsen er at medvirke til at skabe nogle gode og trygge rammer for kvarterets børn og voksne. Til det punkt har jeg selv personligt et par oplevelser, som ikke har virket befordrende for min families tryghed. 

For et par måneder siden var hele familien på vej i vores bil til en familiefødselsdag, da det ene dæk pludselig var fladt. Det viste sig, at der sad en stor skrue i siden af dækket. Heldigvis var heldet med os. Dækket sprang ikke, men jeg blev noget rystet ved tanken om at køre på motorvejen og et af dækkene sprang.

Nogle få uger senere, da jeg en tidlig lørdag morgen var på vej ud for at hente avisen kunne jeg konstatere en rygende masse midt på vejen. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at det var en papir-affaldscontainer fyldt med aviser, som der var sat ild til og som nu var totalt nedsmeltet. Varmeudvekslingen havde været så kraftig, at vejbelægningen på det sted var ødelagt. Det har jeg meddelt Teknisk Forvaltning, der har lovet at udbedre skaden, når vejret bliver lidt bedre. Der skete altså ikke så meget. Men hvad nu, hvis ildspåsætteren havde sat containeren var sat i en carport eller op ad et hus?

Jeg har heldigvis ikke hørt fra andre i kvarteret, så det er muligt, at mine oplevelser er enkeltstående tilfælde. Så min pointe med at tage det op her på generalforsamling er såmænd blot, at opfordre til at vi hjælper hinanden med at holde øje med, hvad der foregår i kvarteret, så ikke drengestreger – som jeg mest hælder til at kalde de nævnte episoder – udvikler til at blive noget langt værre.

En af de ting, som vi i bestyrelsen har arbejdet med i det forgange år er muligheden for at få iværksat nogle hastighedsdæmpende foranstaltninger på specielt Valnødvej, hvor der er en del trafik – desværre også af den hurtiggående slags. Det viste sig, da vi nærmere undersøgte mulighederne, at der i efteråret 2004 blev holdt borgermøde på Skt. Jørgens Skole om et hastighedsprojekt i Helligkorsvejskvarteret. I forlængelse heraf blev der nedsat en følgegruppe med deltagelse af beboere i området. Projektet omhandler indførelse af generelle hastighedsbegrænsninger på 40 km/t ved afmærkning med hastighedszoner og etablering af nødvendige hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det samlede projekt omfatter området som afgrænses af Møllehusvej/Låddenhøj/Holbækvej/Fælledvej, men da kommunen jo har en begrænset økonomi, har man været nødsaget til at dele området op i etaper. 1. etape afgrænses af Helligkorsvej/Sønderlundsvej/Vestergade/Møllehusvej og omfatter således ikke Valnødvej. Baggrunden for, at kommunen har valgt dette område først, er skolens beliggenhed og trafikken til og fra. Den nye variable hastighedstavle på Helligkorsvej er ligeledes en del af det samlede projekt - men også et ønske om at få denne teknologi og foranstaltning afprøvet i Roskilde i forbindelse med trafik til og fra skolen .Der er på nuværende tidspunkt kun taget stilling til hvilke foranstaltninger, der er nødvendige i 1. etape. Teknisk Forvaltning har et håb og en forventning om, at der bevilges penge til projektet igen til næste år, således at det samlede projekt er gennemført ved udgangen af 2006. 

Vi har i bestyrelsen derfor besluttet at afvente gennemførelsen af dette projekt, men vi vil fortsat følge sagen tæt.

Som jeg indledte min beretning med er kvarterets beboersammensætning under hastig forandring, så der er kommet ganske mange nye familier til – herunder også en del børnefamilier. I bestyrelsen har vi derfor haft nogle gode diskussioner om, hvad vi fremadrettet skal arbejde med i foreningen. Vi har bl.a. diskuteret temaet ”det gode naboskab”, som var afledt af en anonym henvendelse, der på en positiv og konstruktiv måde kom med nogle retningslinier for det gode naboskab. Vi har ladet os inspirere af dette og udformet et forslag til nogle retningslinier for vores kvarter:

  1. Vis hensyn til din nabo og tal med ham/hende, hvis du er i tvivl
  2. I sommerperioden (1. maj – 15. september) opfordres til, at motorplæneklippere, motorsave og lignende BØR mandag til fredag ikke anvendes efter 19.30. I weekenden og på helligdage kun mellem 10.00 – 16.00.
  3. Store træer BØR beskæres eller eventuelt fældes, hvis de generer naboen eller de kan komme til at udgøre en fare for mennesker og bygninger i en storm.
  4. For at begrænse skadernes dominans i kvarteret, BØR skadereder fjernes, inden de ruger.
  5. For at reducere antallet ræve i kvarteret BØR beboerne følge de retningslinier, som vi har lagt ud på foreningens hjemmeside www.lundparken.dk
  6. Sæt farten ned på kvarterets veje, så vi passer på legende og cyklende børn i kvarteret.

Jeg vil gerne lægge op til en diskussion af forslaget under ”eventuelt”. I bestyrelsen er vi af den klare overbevisning, at retningslinierne IKKE skal være regler, som vi dunker hinanden i hovedet med. Men derimod en beskrivelse af ideal-adfærd, som vi håber, at kvarterets beboere vil forsøge at forfølge vel vidende, at der er gang i mellem er en svipser. Men som sagt synes jeg teamet er vigtigt at få diskuteret – ikke mindst i disse år, hvor mange nye familier er kommet til og flere vil komme til.

Et andet område, som vi i bestyrelsen har diskuteret frem og tilbage en del gange efterhånden er den værktøjsdeleordning, som blev bragt på bane for et par år siden. Bestyrelsen finder ideen god. Men det er en udfordring at finde den rigtige måde at starte ordningen op på. Grundlæggende er spørgsmålet, om ordningen kan rummes i den nuværende forening eller den kræver, at der skal etableres en selvstændig forening til formålet? For bestyrelsen ligger det fast, at vi gerne vil undersøge interessen hos kvarterets beboere for en værktøjsdeleordning. Og i fald at vi kan konstatere en rimelig interesse herfor, at vi starter ordningen i den bestående forening for at undgå alt for megen administration. Det kunne samtidigt betyde, at vi skal ind og se på foreningens vedtægter, herunder en forhøjelse årlige kontingentbetaling, som jo p.t. er 0 til f.eks. kr. 50,- pr. år.
Det er også et spørgsmål, som vi gerne vil høre generalforsamlingens holdning til. Vi har dog besluttet, at vi under alle omstændigheder vil teste interesse for en værktøjsdeleordning ved en spørgeskema-undersøgelse senere på foråret.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at vi i 2005 holder fast i vores to årlige arrangementer. Nemlig havedagen, som bliver gennemført søndag den 1. maj. I år er det Vagn og Grethe på Valnødvej 29, der velvilligt lægger have til. Tak for det. Og vejfesten holder vi i år lørdag den 27. august, så sæt venligst kryds i kalenderen.