Generalforsamling
 i
Foreningen Lundparken

29-3-2006

Referat

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden fortæller om året der gik
 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse samt forslag til årlig kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag

        Værktøjsdeleordning. Fremsat af bestyrelsen

 1. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af formand. På valg er Bjarne Jørgensen (villig til genvalg)
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Charlotte Øland og Steen Preisler (begge er villige til genvalg)
  3. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er Christian Hessing (villig til genvalg)
  4. Valg af revisor. På valg er Ulrik Mortensen.
  5. Valg af revisorsuppleant. På valg er Vagn Jensen.
 2. Eventuelt

 

Formanden indledte med at beklage, at indkaldelsen til generalforsamlingen iht. vedtægterne var blevet omdelt en uge for sent på Morbærvej og Valnødvej (blev omdelt 21-22.3). Indkaldelsen til generalforsamlingen havde forputtet sig i den store mængde papirer, der blev runddelt til beboerne primo marts, men datoen for generalforsamlingen fremgik af det øvrige materiale, der blev omdelt. Generalforsamlingen tog dette til efterretning og afgjorde, at generalforsamlingen trods dette forhold var beslutningsdygtig.

Derudover orienterede formanden om en fejl i referatet fra generalforsamlingen 2005, hvor Vagn Jensen - og ikke Erik Popp Møller som anført i referatet - blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 1.

Som dirigent valgtes Christian Hessing. 

Ad 2.

Formanden aflagde beretning og startede med at gøre status på det forgangne år. Også I 2005 blev der gennemført to traditionsrige arrangementer.

Havedagen blev i 2005 afholdt på Valnødvej 29 og også i 2005 blev det til en hyggelig eftermiddag - også selvom der var plads til flere deltagere. Formanden takkede Vagn og Grethe Jensen for gæstfriheden og et kig ind i den spændende have.

Vejfesten var særdeles godt besøgt i 2005 med næsten 100 deltagere. Det blev til en rigtig hyggelig eftermiddag med Fyrrevej som vinder af årets vejmesterskab. Også aftenens vejfest forløb godt med en fin stemning og god snak henover bordene.

I 2006 holdes vejfesten lørdag den 9. september. Formanden opfordrede derfor alle til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 9.9.

Bestyrelsen havde op til generalforsamlingen gennemført en spørgeskemaundersøgelse for at få undersøgt interessen hos kvarterets beboere for, at bestyrelsen kan arbejde videre med dels en værktøjsdeleordning dels fartdæmpende foranstaltninger i kvarteret, dels andre emner, som beboerne synes bestyrelsen med fordel kunne arbejde videre med.

Svarprocenten på spørgeskemaundersøgelsen var på 43 pct. (42 husstande ud af 97), hvilket bestyrelsen var tilfredse med. Formanden takkede for tilbagemeldingerne, der vidnede om god opbakning og interesse, og gennemgik herefter resultaterne af undersøgelsen (vedlagt som bilag).

29 ud af de 42 husstande, der havde besvaret spørgeskemaet (svarende til 69 pct.), havde svaret ja til, at de syntes, at det er en god ide at etablere en værktøjsdeleordning. Langt hovedparten af de der havde svaret nej til en værktøjsordning havde angivet, at de ikke havde behov for en sådan ordning.

Formanden fremførte, at på baggrund af den store interesse og opbakning til en værktøjsdeleordning, havde bestyrelsen besluttet at starte en ordning op i løbet af foråret. Bestyrelsen ville under dagsordnens punkt 4 på generalforsamlingen fremlægge et forslag til, hvorledes bestyrelsen havde tænkt sig at starte ordningen op.

21 husstande - svarende til 50 pct. - havde i spørgeskemaundersøgelsen sagt ja til at bestyrelsen kunne arbejde videre med ideen om etablere foranstaltninger, der vil reducere farten på vejene i kvarteret. Tilslutningen var absolut stærkest på Valnødvej, der måske også er den vej, hvor der oftest køres for stærkt. 16 husstande havde svaret nej og 5 husstande havde ikke besvaret spørgsmålet.

Når det kom til betaling for at etablere fartdæmpende foranstaltninger var de færreste villige (mindre end hver fjerde) til selv at betale herfor. Mht. hvilke fartdæmpende foranstaltninger, der evt. kunne etableres var der delte meninger blandt respondenterne.

Generalforsamlingen havde forskellige kommentarer til etablering af stilleveje i området. Det blev anført, at bestyrelsen burde tage kontakt til børneinstitutionen Skovmosen for at få hjælp herfra. Dels kunne man få børneinstitutionens bestyrelse til at tage emnet op og dels kunne man få sat sedler op i institutionen med opfordring til, at forældrene satte farten ned i området. Endvidere kunne man få undersøgt problemets omfang ved at få kommunen til at foretage hastighedsmålinger i området. Endelig blev beboerne opfordret til selv at udvise hensyn ved forsigtig kørsel i området. Generalforsamlingen drøftede herefter forskellige fartdæmpende foranstaltninger. Nogle anførte, at bump og ”skildpadder” var en dårlig løsning, da det larmer, andre at vejindsnævringer også var en dårlig løsning, da det giver mange farlige trafiksituationer.

Bestyrelsen tog generalforsamlingens bemærkninger om etablering af stilleveje til efterretning. Da områdets beboere er repræsenteret i børneinstitutionens bestyrelse vil bestyrelsen søge at tage emnet op her (emnet er tidligere blevet drøftet i børneinstitutionens bestyrelse). I foråret 2007 vil kommunen foretage en høring af forsøget med stilleveje i området og bestyrelsen vil sørge for at være repræsenteret her og gøre opmærksom på de særlige problemer trafik til og fra børneinstitutionen medfører.

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.

Ad 3.

Kasserer Torben Seir gennemgik regnskabet. Regnskabet for år 2005 viste et overskud på 1.056 kr.

Overskuddet skyldtes primært indkomne kontingentindbetalinger i restance fra seneste kontingentopkrævning samt salg af overskydende flasker fra vejfesten i 2004, der først var blevet afregnet i regnskabsåret 2005. Vejfesten i 2005 gav isoleret set et underskud på 51 kr. Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslog et kontingent på 50 kr. for 2006, som blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 4.

Bestyrelsen fremlagde forslag til retningslinier for foreningen Lundparkens værktøjsdeleordning (vedlagt som bilag) og gennemgik herefter de forskellige retningslinier, der bl.a. var inspireret af de erfaringer, der var indhentet fra en tilsvarende ordning i foreningen på Sønderlundsvej.

Generalforsamlingen spurgte til finansieringen af ordningen. Bestyrelsen svarede, at dette kunne finansieres via et årligt kontingent på 50 kr., der i øvrigt hvert år skulle vedtages af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen spurgte endvidere til, hvorledes man skulle forholde sig til værktøj, der går i stykker. Bestyrelsen henviste til retningslinierne, hvor beboeren der har lånt værktøjet skal gøre opmærksom på, at værktøjet er gået i stykker. Bestyrelsen vil herefter tage stilling til reparation eller kassation. Såfremt værktøjet er anvendt uhensigtsmæssigt af låneren mente bestyrelsen, at egen forsikring kunne dække, men bestyrelsen lovede at undersøge dette nærmere. (Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt dette og der kan ikke gives et entydigt svar. Men typisk dækker lånerens hus- eller indboforsikring). Bestyrelsen er opmærksom på, at værktøj der generelt let kan gå i stykker ikke bør anskaffes af foreningen.

På generalforsamlingen blev der af de fremmødte beboere stillet to meget lange stiger, en plænetromle, et kloakgreb og en kloakrensefjeder gratis til rådighed for værktøjsdeleordningen. Der blev spurgt til en snerydningsmaskine og det blev anført, at det er muligt at få en maskine, der både kan bruges som havefræser og snerydder. Bestyrelsen ville undersøge dette nærmere.

Bestyrelsen indstillede, at der for at få foreningen ordentlig i gang blev anvendt i alt 8.000 kr. frem til næste generalforsamling til at indkøbe værktøj for - skønnet 4.500 kr. fra årets kontingentindbe-taling samt 3.500 kr. af foreningens formue på i alt 10.000 kr., jf. regnskabet. I efterfølgende år forventes anvendt et mindre beløb. Bestyrelsen skulle ved indkøb af værktøj endvidere følge de prioriteringer respondenterne havde givet i spørgeskemaanalysen mht. hvilke redskaber, som de synes var mest relevante, at foreningen investerede i .

Generalforsamlingen tilsluttede sig retningslinierne og besluttede, at bestyrelsen frem til næste generalforsamling maksimalt kan anvende 8.000 kr. på etablering af en værktøjsdeleordning, og at bestyrelsen under hensyntagen til priserne for de enkelte stykker værktøj så vidt muligt skal følge den af beboerne ønskede prioritering.

Bestyrelsen vil snarest melde nærmere ud til beboerne om ordningen.

 

Ad 5.

Bjarne Jørgensen blev genvalgt

Charlotte Øland og Steen Preisler blev genvalgt

Christian Hessing blev genvalgt

Ulrik Mortensen, Morbærvej 16 blev genvalgt (in absentia)

Vagn Jensen, Valnødvej 29 blev genvalgt (in absentia)

 

Ad 6.

Birthe von Lany, Morbærvej 23 orienterede om, at hun havde fået konstateret mosegrise i sin have, og at man derfor burde være opmærksom på mosegrise i egen have. Fagfolk havde været på besøg og lagt gift, men det var på nuværende tidspunkt uvist om alle mosegrise var blevet udryddet. 

Der er i kvarteret blevet omdelt en reklame fra et kloakservicefirma, der tilbyder at rense kloakrør/ledninger for 250 kr., i forbindelse med, at firmaet kommer rundt i området. En beboer orienterede om, at han med stor tilfredshed tidligere havde benyttet sig af tilbuddet. 

Kommunen har primo 2006 foretaget en kloakrenovering af hovednettet på Vestergade og lidt op ad Morbærvej. Da kommunen samtidigt renoverede stikledningerne fra kloaknettet og ind til vejskel var beboerne - mod betaling - blevet tilbudt en renovering/strømpeforing af egen stikledning, dvs. fra vejskel og ind til egen brønd. Der havde været foretaget en tv-inspektion af beboernes stikledninger som beboerne havde modtaget ifm. tilbuddet. Nogle beboere havde oplevet, at det var muligt at presse prisen på det tilbud man havde fået af det firma, der foretog renoveringen. 

Bestyrelsen opfordrede til at vise interesse for havedagen i 2006, der forventes afholdt i maj. Datoen meldes ud senere - bl.a. på foreningens hjemmeside www.lundparken.dk. Det forventes, at havedagen i 2006 afholdes hos formanden.

Generalforsamlingen drøftede kort de øvrige forslag fra spørgeskemaundersøgelsen som beboere havde foreslået bestyrelsen kunne arbejde videre med:

Storskraldsordning
Vejloppemarked voksne/børn eller bytte børnelegetøjsdag
Retningslinier for godt naboskab
En årlig udflugt

Bestyrelsen anførte, at man tidligere havde prøvet at få etableret en storskraldsordning i kvarteret, men at der havde været meget lille tilslutning hertil bl.a. pga. besværet med at sortere affaldet samt en relativ høj afhentningspris. Bestyrelsen vurderede derfor, at der ikke umiddelbart vil være grundlag for at genoptage en sådan ordning.

Det blev af generalforsamlingen foreslået af vejloppemarkedet/bytte børnelegetøjsdag kunne kombineres med vejfesten.

Retningslinier for godt naboskab var blevet drøftet på sidste generalforsamling afledt af en anonym henvendelse til bestyrelsen fra en beboer, der havde vedlagt nogle forslag til nogle retningslinier for det gode naboskab (se referatet fra generalforsamlingen 2005 på www.lundparken.dk). Generalforsamlingen anførte til det indkomne forslag vedr. retningslinier for godt naboskab, at det ikke burde være nødvendigt med retningslinier, da der i forvejen er et godt naboskab i området, og at det kunne misforstås, hvis retningslinierne blev formuleret forkert. Generelforsamlingen var enig om, at alle bør vise hensyn i forbindelse med brug af støjende haveredskaber.

Generalforsamlingen opfordrede afslutningsvis bestyrelsen til fortsat at få børneinstitutionen Skovmosen til at lægge lokaler til ifm. vejfest og generalforsamling. Bestyrelsen forsikrede om, at bestyrelsen løbende arbejder hårdt på at få lov til at afholde disse arrangementer i Skovmosen, men skærpede tilsynsregler af bl.a. institutionskøkkener (smiley ordningen) gør det vanskeligt. Foreningen Lundparken er pt. de eneste der får lov til at anvende institutionen til privat brug. Bestyrelsen forventer, at foreningen også i år kan afholde årets vejfest i Skovmosen.

Bestyrelsen:

Formand:    

 

Bjarne Jørgensen, Valnødvej 24
Klaus Langager, Morbærvej 27
Steen Preisler, Morbærvej 6
Charlotte Øland, Fyrrevej 8
Torben Seir, Valnødvej 11                

Tlf.: 46 32 17 18
Tlf.: 46 32 00 95
Tlf.: 46 35 24 28
Tlf.: 46 32 34 72
Tlf.: 46 32 14 18
Suppleant:

Christian Hessing, Valnødvej 14

Tlf.: 46 32 62 81