Generalforsamling
 i
Foreningen Lundparken

26-3-2008

Referat

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden fortæller om året der gik
 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse samt forslag til årlig kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag

a.       Værktøjsdeleordning.

 1. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af formand. På valg er Bjarne Jørgensen (Ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Charlotte Øland)
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Charlotte Øland og Steen Preisler (Begge er villige til genvalg)
  3. Valg af bestyrelsessuppleant.
  4. Valg af revisor.
  5. Valg af revisorsuppleant.
 2. Eventuelt, herunder orientering/drøftelse af den seneste tids indbrud i kvarteret.

 

 

Ad 1.

Som dirigent valgtes Ulrik Mortensen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt iht. vedtægterne.

 

Ad 2.

Formanden aflagde beretning og startede med at redegøre for de emner, der blev bragt op på sidste års generalforsamling, hvor der blev spurgt til en kollektiv snerydningsaftale, fælles afhentning af haveaffald samt etablering af stillevej.

 

Formanden berettede, at bestyrelsen ikke har igangsat tiltag på disse områder primært som følge af den økonomi, der er knyttet til projekterne. Ift. en fælles snerydning havde bestyrelsen set på økonomien og vurderet, at man på den baggrund ikke kunne samle nok beboere til projektet. Fælles afhentning af haveaffald har bestyrelsen tidligere forsøgt at lancere, men pga. prisen pr. afhentning var der en meget lille tilslutning blandt beboerne. F.s.v.a. stillevej har bestyrelsen drøftet sagen med kommunen, der er positiv indstillet, så længe det er for beboernes egen regning. Bestyrelsen har tidligere gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens beboere og her var der ringe tilslutning til etablering af stilleveje, såfremt beboerne selv skulle betale.

 

Formanden fremførte, at bestyrelsen naturligvis fortsat er lydhøre overfor forslag, men at forslag der kan gennemføres uden de helt store investeringer nok har de bedste muligheder for at blive gennemført.

 

Formanden berettede herefter om den ikke-fungerende busbom mellem Vestergade og Låddenhøj, der plages af mange gennemkørende biler. Bestyrelsen har løbende rettet telefonisk henvendelse til kommunens tekniske forvaltning for at få dem til at bringe busbommen i orden, men uden held. Bestyrelsen har derfor nu skrevet et brev til direktøren i teknisk forvaltning om sagen mhp. at få bragt sagen i orden hurtigst muligt. Bestyrelsen afventer svar på henvendelsen, men formanden lovede, at bestyrelsen vil følge op på sagen.

 

Formanden berettede herefter om værktøjsdeleordningen. Formanden konstatere, at ordningen for så vidt er en succes, om end der er stor forskel på efterspørgsel af de forskellige værktøjer, som foreningen har indkøbt. Pæleboret og pælegraveren har været meget benyttet, mens de andre værktøjer har været mere eller mindre efterspurgte. Bestyrelsen har lavet en folder, der blev uddelt ifm. indkaldelsen til årets generalforsamling, som orienterer om foreningens værktøjer og hvor de kan afhentes. Bestyrelsen har besluttet, at indtil ordningen er fuldt indkørt, vil der ikke blive foretaget flere værktøjsindkøb.

 

Formanden fortalte herefter om de arrangementer, der blev iværksat i 2007 for at samle kvarterets beboere.

 

Årets havedag var ét af disse arrangementer. Bestyrelsen har i nogle år forsøgt sig med en havedag, hvor en af foreningens familier er vært og lægger have til for en hyggelig eftermiddag. Formanden konstaterede, at selvom havedagen er en hyggelige eftermiddag med havevandring, kaffe og kage, har arrangementet desværre aldrig trukket mange af kvarterets beboere. Da arrangementet trods alt indebærer en del planlægning og forberedelse, har bestyrelsen derfor besluttet, at sætte havedagen på hold i 2008. Bestyrelsen vil dog overveje at genoptage arrangementet på et senere tidspunkt.

 

Et andet samlende arrangement i 2007 var vejfesten, der blev afholdt 8. september. Som altid var  arrangementet velbesøgt og i 2007 deltog ca. 50 voksne og 30 – 35 børn, der sammen hyggede sig med loppemarked, vejmesterskab, grillmad og underholdning i løbet af aftenen. 2007 var en jubilæumsvejfest, da det var 10. år i træk, at vejfesten blev afholdt. For at fejre jubilæet havde foreningen arrangeret både underholdning og ”avec” til desserten. Gøgleren Kaj Gummisko underholdt hele selskabet til stor fornøjelse for både voksne og børn. Formanden konstaterede, at det atter blev Valnødvej, der løb med årets vejmesterskab og pokalen dermed kom tilbage til Valnødvej efter et enkelt år på Fyrrevej.

 

Formanden bekendtgjorde, at vejfesten i 2008 forventes afholdt i børnehuset Skovmosen og datoen er fastsat til den 13. september. Formanden opfordrede til, at man allerede nu satte kryds i kalenderen.

 

Formanden kom afslutningsvist ind på de mange indbrud, der har været i kvarteret i de første måneder af 2008, der både er belastende og irriterende for de familier, der bliver udsat herfor og samtidigt skaber utryghed hos de familier, der bliver berørt og de familier, der hører om det. Formanden opfordrede til, at generalforsamlingen tog en drøftelse af emnet under punktet Eventuelt.

 

Formanden sluttede af med at bekendtgøre, at han efter 10 gode år som formand for foreningens bestyrelse fandt, at det nu var tiden at trække sig for bestyrelsen og lade nye kræfter komme til. Formanden lovede dog at stille sig til rådighed, hvis der viste sig behov for en hjælpende hånd.

 

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.

 

Ad 3.

Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet for 2007 viste et underskud på 2.275 kr.

 

I 2007 var der alene indtægter på 232 kr., da der ikke var opkrævet kontingent i 2007. Indtægterne stammede dels fra efterslæb på indbetalinger for 2006-kontingentet dels renteindtægter fra foreningens bankkonto.

 

I 2007 var der udgifter på 2.507 kr. bestående af udgifter til generalforsamlingen 2007, drift af foreningen Lundparkens hjemmeside (www.Lundparken.dk), gaver til nyindflyttede mv. samt vejfesten i 2007. I 2007 var der et underskud på vejfesten på 1.470 kr., der kan relateres til ekstra udgifter ifm. foreningens 10års vejfest-jubilæum. I årets anledning var der underholdning for børn og voksne ved Kaj Gummisko, avec til kaffen mv. Til regnskabet er der udarbejdet et særskilt vejfestregnskab dækkende alle de 10 år, der har været afholdt vejfest. Over den 10-årige periode er der oparbejdet et samlet overskud på 1.491 kr. på vejfestarrangementet.

 

Foreningens formue ved udgangen af 2007 var på 8.023 kr.

 

Regnskabet blev efter kassererens gennemgang godkendt af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen foreslog et kontingent på 0 kr. for 2008, som blev vedtaget af generalforsamlingen.

 

Ad 4.

 

Bestyrelsen indstillede, at der ikke blev indkøbt nye redskaber i 2008 til foreningens værktøjsdeleordning, hvilket blev vedtaget.

 

Generalforsamlingen foreslog dog, at foreningen kunne overveje at indkøbe en trailer. Bestyrelsen lovede at se på dette, men anførte, at opbevaringen af traileren var en udfordring og at det umiddelbart var en forudsætning, at et ikke-bestyrelsesmedlem ville opbevare traileren. Bestyrelsesmedlemmerne opbevarer på nær ét redskab de nuværende værktøjer i værktøjsdeleordningen.

 

En af de fremmødte på generalforsamlingen tilbød, at en lang stige kunne indgå i ordningen. Bestyrelsen vil se nærmere på dette.

 

Der blev anført at der var en rettelse til den omdelte oversigt over de værktøjer, der indgår i foreningens værktøjsdeleordning. Universalsaksen er ikke placeret Fyrrevej 8, men på Fyrrevej 2.

 

Ad 5.

 

Formanden meddelte, at Torben Seir ønskede at træde ud af bestyrelsen, hvorfor der skulle vælges et ekstra bestyrelsesmedlem under punkt 5.b.

 

a.       Charlotte Øland, Fyrrevej 8 blev valgt som formand.

b.      Steen Preisler, Morbærvej 6 blev genvalgt. Christian Hessing, Valnødvej 14 og Lone Gelting, Fyrrevej 2 blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.

c.       Tonny Hansen, Valnødvej 16 blev valgt som bestyrelsessuppleant.

d.      Ulrik Mortensen, Morbærvej 16 blev genvalgt som revisor.

e.       Bjarne Jørgensen, Valnødvej 24 blev valgt som revisorsuppleant.

 

Charlotte Ølands første handling var at takke Bjarne Jørgensen og Torben Seir for deres store og engagerede indsats i foreningens tjeneste gennem mange år og anførte, at bestyrelsen meget gerne ville tage mod tilbuddet om en hjælpende hånd ifm. større arrangementer. Torben Seir lovede at fortsætte som webmaster på foreningens hjemmeside: www.lundparken.dk

 

Ad 6.

 

De mange indbrud, der har været i kvarteret i de første måneder af 2008 blev drøftet nærmere under eventuelt. Nogle af de beboere, der havde anskaffet sig alarmsystemer og havde foretaget ekstra sikring af døre og vinduer efter indbruddet, orienterede om dette og fordele og ulemper alarmsystemerne imellem blev drøftet af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen opfordrede generelt beboerne til at holde øje med hinandens huse, jf. naboovervågningsskiltene, der står for enden af vejene i kvarteret. Bestyrelsen henledte endvidere opmærksomheden på mærkning af værdigenstande via ”Operation mærkning”. Bestyrelsen ligger inde med det nødvendige udstyr for at kunne foretage denne mærkning. Man skal blot henvende sig til bestyrelsen herom.

 

Desuden var der en opfordring til at sikre backup af digitale billeder mv. på computere i tilfælde af tyveri.

 

Bestyrelsen lovede generalforsamlingen at indkalde til beboer-/infomøde snarest muligt i foråret, hvor politiet samt et alarmselskab vil blive inviteret for at kunne fortælle nærmere om, hvordan indbrud kan forebygges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen:

Formand:      Charlotte Øland, Fyrrevej 8                     Tlf.: 46 32 34 72

                      Klaus Langager, Morbærvej 27                Tlf.: 46 32 00 95

                      Steen Preisler, Morbærvej 6                     Tlf.: 46 35 24 28

                      Christian Hessing, Valnødvej 14             Tlf.: 46 32 62 81

                      Lone Gelting, Fyrrevej 2                          Tlf.: 46 36 98 36

Suppleant:     Tonny Hansen, Valnødvej 16                  Tlf.: 46 36 86 62