Generalforsamling i Foreningen Lundparken

25-3-2009

Referat

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden fortæller om året der gik
 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse samt forslag til årligt kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag

-         Bestyrelsen foreslår, at § 3 i vedtægterne ændres.

 1. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af bestyrelsesmedlem. På valg er Klaus Langager.
  2. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er Tonny Hansen.
  3. Valg af revisor. På valg er Ulrik Mortensen.
  4. Valg af revisorsuppleant. På valg er Bjarne Jørgensen
 2. Eventuelt.

 

Ad 1.

Som dirigent valgtes Bjarne Jørgensen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt iht. vedtægterne.

 

Ad 2.

Bestyrelsens beretning v/formanden.

Ø  Velkommen til nye beboere.

Ø  Året har været dejligt stille (hvad indbrud angår). Der har ”kun” været to indbrud i 2008.

Ø  Tonny Hansen viste et billede af en person, der blev fotograferet på Sønderlundsvej, og som snuser rundt..

Ø  Vejfesten bliver i 2009 afholdt 5. september 2009.

Ø  Vejbom ved Morbærvej: siden sidst er der lavet vejchikaner, som ikke fungerer, og bestyrelsen har skrevet endnu et brev til teknisk forvaltning som ikke er besvaret.

Ø  Fjernvarme: To beboere fra Morbærvej har fået refunderet fjernvarme-afkølingsafgift.  Bestyrelsen har synkront testet deres egen afkøling og kunne ikke se noget ensartet mønster. Vi opfordrer alle til selv at tage kontakt til kommunen. Bjarne Jørgensen fortalte at han ligeledes har taget kontakt til kommunen og fået refunderet 3 år afkølingsafgift. Tonny Hansen fortalte, at der kan monteres en returventil, som kan sikre, at returvandet altid har en vis lav temperatur.

Ø  Værktøjsdeleordning: Man kan se værktøjet på hjemmesiden. Vores tromle er rustet op, så vi besluttede at anskaffe en ny.

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.

 


 

Ad 3.

Kassereren fremlagde regnskabet til godkendelse:

Ø  Regnskabet udviser et overskud på kr. 62.

Ø  Regnskabet er godkendt af revisor.

 

Ad 4.

Bestyrelsen stiller forslag om at opkræve et kontingent på kr. 50 for perioden 2009/2010.

Bestyrelsen stiller forslag om at § 3 ændres i vedtægterne vedr. betaling af kr. 100 for at indtræde i foreningen, således at denne sætning bortfalder.

 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

 

Ad 5.

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt.

 

Ad 6.

Tonny Hansen og Christian Hessing blev sat på opgaven med at anskaffe en ny tromle.

 

 

 

Bestyrelsen:

Formand:       Charlotte Øland, Fyrrevej 8  Tlf.: 46 32 34 72

                      Klaus Langager, Morbærvej 27                 Tlf.: 46 32 00 95

                      Steen Preisler, Morbærvej 6 Tlf.: 46 35 24 28

                      Christian Hessing, Valnødvej 14                 Tlf.: 46 32 62 81

                      Lone Gelting, Fyrrevej 2                            Tlf.: 46 36 98 36

Suppleant:      Tonny Hansen, Valnødvej 16                     Tlf.: 46 36 86 62

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

VIGTIGT  –  VIGTIGT  –  VIGTIGT  –  VIGTIGT  –  VIGTIGT :

 

Betaling af kontingent

 

Som nævnt ovenfor blev det ved generalforsamlingen besluttet at opkræve kontingent (50,00 kr) for medlemmer af ejerforeningen Lundparken. Kontingentet opkræves ca. hvert 3. år. Man kan betale på følgende måde:

 

 1. Via Netbank på foreningens konto: 61601650494. HUSK navn og adresse så vi kan holde styr på indbetalingerne!
 2. Kontant ved at lægge pengene i en konvolut og aflevere dem i postkassen hos Lone, Fyrrevej 2 eller hos Christian, Valnødvej 14. Skriv venligst navn og adresse på konvolutten!

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen