Generalforsamling

i Foreningen Lundparken

den 18/3 1998

Referat


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelse:
a. Valg af formand. Afgående er formand Jørgen Jørgensen, som ikke ønsker genvalg.
b. Valg af bestyrelsesmedlem. Afgående er Erik Popp Møller, som ikke ønsker genvalg.
c. Valg af bestyrelsessuppleant.
d. Valg af revisor.
e. Valg af revisorsuppleant.

6. Eventuelt.Ad 1. Ulrik Mortensen valgtes som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 16 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen. 

Ad 2. Formanden aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. Bestyrelsen takkede herefter Jørgen Jørgensen for hans mange års virke (knap 30 år) i foreningen.

Ad 3. Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4. Ingen indkomne forslag.

Ad 5a. Formand Jørgen Jørgensen ønskede ikke genvalg. Bjarne Jørgensen blev enstemmigt valgt som ny formand.

Ad 5b. Erik Popp Møller ønskede ikke genvalg. Eftersom Bjarne Jørgensen, der tidligere var ordinært medlem af bestyrelsen, var valgt som ny formand, skulle der vælges et ekstra medlem til bestyrelsen. Finn Jeppesen og Steen Preisler blev enstemmigt valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Ad 5c. Per Nielsen blev enstemmigt valgt som ny suppleant.

Ad 5d. Ulrik Mortensen blev enstemmigt genvalgt som revisor.

ad 5e. Schønning Østergaard blev (in absentia) enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 6. Der blev under eventuelt frembragt en række områder fra de fremmødte medlemmer: 

a. Ønske om en container-/storskraldsordning for områdets beboere.
b. Ønske om opsætning af skilte med naboovervågning på Fyrrevej og Valnødvej (ligesom ordningen eksisterer på Morbærvej).
c. Lastbiler på Låddenhøj en plage om morgenen ved opstart af lastbiler - holder længe med tændt motor før de kører. 
d. Velkomst-/introduktionsbrev til tilflyttere i området ønskeligt.
e. Skader i området en plage. 
f. Børnearrangement for børn/børnebørn ville være en god ide.
g. Ønske om sodavand til næste års generalforsamling.Bestyrelsen for foreningen Lundparken består herefter af:

Formand: Bjarne Jørgensen, Valnødvej 24. Tlf.: 46 32 17 18

Horst Henningsen, Morbærvej 4. Tlf.: 46 35 63 36

Klaus Langager, Morbærvej 27. Tlf.: 46 32 00 95

Steen Preisler, Morbærvej 4. Tlf.: 46 35 24 28

Finn Jeppesen, Valnødvej 31. Tlf.: 46 37 18 48

Øvrige:

Bestyrelsessupp. Per Nielsen, Fyrrevej 12. Tlf.: 46 35 98 64

Revisor Ulrik Mortensen, Morbærvej 16. Tlf.: 46 35 62 22

Revisorsupp. Schønning Østergaard, Valnødvej 13. Tlf.: 46 36 06 41
Referent: Klaus Langager